Càlcul de la resistència de l’estructura segons normativa Europea i Espanyola. EN 1993-1-3:2012 Eurocodi 3 i (E.A.E.) Ministeri de Foment 2011

Per adjuntar al projecte executiu

Assegurem el Projecte Tècnic de Resistència de les nostres estructures a preus entre els 7-11 €/m2. (Mínim 1.200,00€)

Donat que les nostres estructures són noves al mercat i calen enginyers especialitzats per a dissenyar-les, assegurem el Projecte Tècnic de Resistència fet per professionals de confiança.

Realització del Projecte Executiu d’Arquitectura a ALLPLAN o REVIT

Realitzem el Projecte Executiu del seu habitatge des de 70€/m2

Els nostres arquitectes amb els nostres enginyers poden realitzar el projecte complet de la seva vivenda.

INCLOU: avantprojecte + càlcul  + projecte visat ( NO INCLOU LA DIRECCIÓ D’OBRA. El preu està influït per: el solar i l’adaptació).

Pla de Muntatge

Per cada estructura, s’entrega un pla de muntatge explícit i sense cost

Amb l’ajuda d’aplicacions especials, els nostres enginyers elaboren els detalls de l’execució (pla de muntatge) en format PDF, que es pot veure i imprimir, i que serveix de guia per al muntatge de l’estructura d’acer.

Visualitzador 3d

Posem al seu abast de forma gratuïta el programa de visualització 3D d’estructures.

Amb l’ajuda del visualitzador 3D es pot destacar un sol element d’una estructura o veure tota l’estructura. Els nostres clients reben l’arxiu 3D abans de la fabricació de l’estructura, per així comprovar si és acceptable o hi volen realitzar canvis.